Quy trình lấy bằng lái xe ở Hàn Quốc > Sinh Hoạt Hàn Quốc VUIHOCTIENGHAN

본문 바로가기

Sinh Hoạt Hàn Quốc

Sinh Hoạt Hàn Quốc HOME


Quy trình lấy bằng lái xe ở Hàn Quốc

페이지 정보

작성자 admin01 댓글 0건 조회 23회 작성일 24-06-01 16:02

본문


1. Lấy bằng lái xe ở Hàn Quốc 

Đối với người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc, có thể làm thủ tục trên để lấy bằng lái xe và có thể thi lý thuyết bằng ngôn ngữ mà bạn sử dụng được như tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt.

ed4aeecc3852366d18cf0a72dc7ca454_1665132361_1941.jpg
 





※ Video tham khảo



2.Đổi bằng lái xe nước ngoài sang bằng lái xe Hàn Quốc  

Không thể lái xe ở Hàn Quốc với bằng lái xe nước ngoài được cấp ở nước ngoài, tuy nhiên người sở hữu giấy phép lái xe được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền nước ngoài có thể đăng ký đổi sang bằng  lái xe Hàn Quốc thông qua thủ tục cấp lại bằng 




Danh sách bình luận

Chưa có bình luận nào

Total 4 / 1 page

Sinh Hoạt Hàn Quốc 목록

게시물 검색